Privacy

LANDGOED

VISSERIJ

SOMEREN

06 - 51 822 131

Dellerweg 30, 5712 GT Someren

zalm

forel

karper

meerval

steur

info@LANDGOEDVISSERIJSOMEREN.nl

Privacy verklaring


Landgoed Visserij Someren respecteert in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.


Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Landgoed Visserij Someren zelf.


 


Landgoed Visserij Someren volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.


Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.


 


Persoonlijke informatie


U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.


 


Beveiliging en kwaliteit van de informatie


Landgoed Visserij Someren streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.


 


Links naar andere sites


De website bevat links naar websites van andere partijen. Landgoed Visserij Someren draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.


 


Contact


Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.


 


Landgoed Visserij Someren behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.Privacy declaration


Landgoed Visserij Someren respects your privacy in our activities. We want to be of service to you as well as possible. That is why we sometimes need personal information to ensure that this service is as optimal and safe as possible.


Protecting the security and privacy of your personal data is not only in your interest but also in the interests of Landgoed Visserij Someren itself.


 


Landgoed Visserij Someren also follows the laws and regulations, which make demands on the use of privacy-sensitive information.


With the privacy statement we hope to explain why we collect certain information, how we use and store that information and with whom we can share that information.


 


Personal information


 You can visit our website without telling us who you are and without having to disclose personal information. If you decide to give us the personal information that we need to request a product, or to be able to correspond with you, we guarantee that this information will be treated confidentially.


 


Security and quality of information


Landgoed Visserij Someren aims to safeguard the quality, confidentiality, correctness and completeness of the personal information. We use adequate technical and management procedures to keep the information accurate, up-to-date and complete. Requests from customers for customizing or removing personal information are handled as quickly as possible. If you indicate that certain information may not be used as a basis for further contact, we respect that. This ensures that your privacy is guaranteed.


 


Links to other sites


The website contains links to websites of other parties. Landgoed Visserij Someren is not accountable for the confidentiality, correctness and completeness of the data on sites of other parties.


 


Contact


If you have questions or comments about our privacy policy, please contact us. Of course we appreciate good suggestions, do not hesitate to tell us where we can improve our service.


 


Landgoed Visserij Someren reserves the right to change this privacy statement at any time and without prior notice. Every change is made known on our website.
Datenschutzerklärung


Landgoed Visserij Someren respektiert Ihre Privatsphäre bei unseren Aktivitäten. Wir möchten Ihnen so gut wie möglich helfen. Aus diesem Grund benötigen wir manchmal persönliche Informationen, um sicherzustellen, dass dieser Service so optimal und sicher wie möglich ist.


Der Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit Ihrer persönlichen Daten liegt nicht nur in Ihrem Interesse, sondern auch im Interesse von Landgoed Visserij Someren.


 


Landgoed Visserij Someren befolgt auch die Gesetze und Vorschriften, die Anforderungen an die Verwendung von datenschutzrelevanten Informationen stellen.


Mit der Datenschutzerklärung möchten wir erklären, warum wir bestimmte Informationen sammeln, wie wir diese Informationen verwenden und speichern und mit wem wir diese Informationen teilen können.


 


Persönliche Informationen


 Sie können unsere Website besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind und ohne persönliche Daten preisgeben zu müssen. Wenn Sie sich entschließen, uns die persönlichen Informationen zu geben, die wir benötigen, um ein Produkt anzufordern oder mit Ihnen korrespondieren zu können, garantieren wir, dass diese Informationen vertraulich behandelt werden.


 


Sicherheit und Qualität der Informationen


Landgoed Visserij Someren ist bestrebt, die Qualität, Vertraulichkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der persönlichen Informationen zu gewährleisten. Wir verwenden angemessene technische und Verwaltungsverfahren, um die Informationen genau, aktuell und vollständig zu halten. Anfragen von Kunden zum Anpassen oder Entfernen persönlicher Daten werden so schnell wie möglich bearbeitet. Wenn Sie angeben, dass bestimmte Informationen nicht als Grundlage für weitere Kontakte verwendet werden können, respektieren wir dies. Dies stellt sicher, dass Ihre Privatsphäre garantiert ist.


 


Links zu anderen Websites


Die Website enthält Links zu Websites anderer Parteien. Landgoed Visserij Someren haftet nicht für die Vertraulichkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten auf Websites anderer Parteien.


 


Kontakt


Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unserer Datenschutzerklärung haben, kontaktieren Sie uns bitte. Natürlich schätzen wir gute Vorschläge, zögern Sie nicht uns zu sagen, wo wir unseren Service verbessern können.


 


Landgoed Visserij Someren behält sich das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Jede Änderung wird auf unserer Website bekannt gegeben.
Déclaration de confidentialité


Landgoed Visserij Someren respecte votre vie privée dans nos activités. Nous voulons être au service de vous aussi bien que possible. C'est pourquoi nous avons parfois besoin de renseignements personnels pour nous assurer que ce service est aussi optimal et sécuritaire que possible.


La protection de la sécurité et de la confidentialité de vos données personnelles est non seulement dans votre intérêt, mais également dans l'intérêt de Landgoed Visserij Someren.


 


Landgoed Visserij Someren suit également les lois et règlements, qui imposent des exigences sur l'utilisation des informations sensibles à la vie privée.


Avec la déclaration de confidentialité, nous espérons expliquer pourquoi nous collectons certaines informations, comment nous utilisons et stockons ces informations et avec qui nous pouvons partager ces informations.


 


Informations personnelles


 Vous pouvez visiter notre site Web sans nous dire qui vous êtes et sans avoir à divulguer vos informations personnelles. Si vous décidez de nous fournir les informations personnelles dont nous avons besoin pour demander un produit, ou pour pouvoir correspondre avec vous, nous garantissons que ces informations seront traitées de manière confidentielle.


 


Sécurité et qualité de l'information


Landgoed Visserij Someren vise à préserver la qualité, la confidentialité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations personnelles. Nous utilisons des procédures techniques et de gestion adéquates pour garder l'information précise, à jour et complète. Les demandes des clients pour la personnalisation ou la suppression des informations personnelles sont traitées aussi rapidement que possible. Si vous indiquez que certaines informations ne peuvent pas être utilisées comme base pour d'autres contacts, nous respectons cela. Cela garantit que votre vie privée est garantie.


 


Liens vers d'autres sites


Le site contient des liens vers des sites Web d'autres parties. Landgoed Visserij Someren n'est pas responsable de la confidentialité, l'exactitude et l'exhaustivité des données sur les sites d'autres parties.


 


Contact


Si vous avez des questions ou des commentaires sur notre politique de confidentialité, veuillez nous contacter. Bien sûr, nous apprécions les bonnes suggestions, n'hésitez pas à nous dire où nous pouvons améliorer notre service.


 


Landgoed Visserij Someren se réserve le droit de modifier cette déclaration de confidentialité à tout moment et sans préavis. Chaque changement est fait connaître sur notre site Web.
Oświadczenie o prywatności


Landgoed Visserij Someren szanuje Twoją prywatność w naszych działaniach. Chcemy być dla ciebie jak najlepiej usługami. Dlatego czasami potrzebujemy danych osobowych, aby zapewnić, że ta usługa jest tak optymalna i bezpieczna, jak to możliwe.


Ochrona bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych osobowych leży nie tylko w Twoim interesie, ale także w interesie samego Landgoed Visserij Someren.


 


Landgoed Visserij Someren również przestrzega przepisów i regulacji, które stawiają wymagania w zakresie wykorzystywania informacji poufnych.


W oświadczeniu o ochronie prywatności mamy nadzieję wyjaśnić, dlaczego zbieramy określone informacje, w jaki sposób wykorzystujemy i przechowujemy te informacje oraz z kim możemy udostępniać te informacje.


 


Dane osobowe


 Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez informowania nas, kim jesteś i bez konieczności ujawniania danych osobowych. Jeśli zdecydujesz się przekazać nam dane osobowe, których potrzebujemy, aby poprosić o produkt, lub aby móc korespondować z Tobą, gwarantujemy, że informacje te będą traktowane jako poufne.


 


Bezpieczeństwo i jakość informacji


Celem Landgoed Visserij Someren jest ochrona jakości, poufności, poprawności i kompletności danych osobowych. Używamy odpowiednich procedur technicznych i zarządzających, aby informacje były dokładne, aktualne i kompletne. Żądania od klientów dotyczące dostosowywania lub usuwania danych osobowych są obsługiwane tak szybko, jak to możliwe. Jeśli zaznaczysz, że pewne informacje nie mogą być wykorzystane jako podstawa do dalszego kontaktu, szanujemy to. Gwarantuje to, że Twoja prywatność jest gwarantowana.


 


Linki do innych stron


Strona zawiera linki do stron internetowych innych stron. Landgoed Visserij Someren nie ponosi odpowiedzialności za poufność, prawidłowość i kompletność danych na stronach innych stron.


 


Kontakt


Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami. Oczywiście doceniamy dobre sugestie, nie wahaj się powiedzieć nam, gdzie możemy poprawić nasze usługi.


 


Landgoed Visserij Someren zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o prywatności w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Każda zmiana jest znana na naszej stronie internetowej.

LANDGOED

VISSERIJ

SOMEREN

06 - 51 822 131

HOME     •     WELCOME     •    WILKOMMEN     •     BIENVENUE     •    WITAMY    •    Website: Studioyara.nl